Szukaj

 Polityka Prywatności


Klauzula informacyjna RODO
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej zwanym „RODO”), firma pod nazwą Ecoview Iwona Bybel z siedzibą w Mirostowice Dolne, ul. Wiejska 9a, zwana- dalej również jako Ecoview, zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuje, że od dnia 25 maja 2018 roku przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Ecoview. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ecoview Iwona Bybel z siedzibą w Mirostowice Dolne, ul. Wiejska 9a, tel. +798018120, e-mail: biuro@ecoview.pl. Administrator danych osobowych zachowuje należytą staranność w ochronie danych osobowych, przestrzegając technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - e-mail: biuro@ecoview.pl
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu sporządzania umowy, realizacji obowiązków wynikających z umowy, dochodzenia roszczeń z tytułu    niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, realizacji zamówień. Powyższe oznacza, żeEcoview przetwarza Pani/Pana dane osobowe:
a) w związku z koniecznością wykonania umowy (np. w zakresie zapewnienia poprawnej jakości usług) [na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO];
b) w związku z niezbędnością do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (np. w zakresie wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych) [na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO];
c) w związku z niezbędnością do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią (np. w zakresie dochodzenia ewentualnych roszczeń) [na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO];
3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być m.in. następujące podmioty: podmioty świadczące na rzecz Ecoview obsługę prawną czy podatkową, podmiot świadczący na rzecz Ecoview obsługę informatyczną, firmy przewozowe zajmujące się dostawą towaru, firmy świadczące usługi montażowe, serwisowe, reklamacyjne, jak również hurtownie, dystrybutorzy, organy publiczne (US).
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy oraz do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, lecz nie dłużej niż 10 lat.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne - prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy biuro@ecoview.pl.
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie wynikającym z przepisów szczególnych z uwagi na niezbędność do realizacji umowy, w pozostałym zakresie jest zaś dobrowolne.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego) i/lub organizacji międzynarodowej.
8. W sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy RODO posiada Pan/Pani prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego w Polsce – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem umownym; ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji zawartej umowy i związanych z nią obowiązków podatkowych.
9.  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, w jakim zostały pierwotnie zebrane.